تحقیقات دام و طیور, دوره (1), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (43-52)

عنوان : ( مطالعه هیستومورفولوژیکی پانکراس در همستر، خوکچه هندی و خرگوش )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , فرامرز زارعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پانکراس از بخش های اگزوکرین و اندوکرین تشکیل شده است که به ترتیب آنزیم‌های گوارشی و هورمونهایی پپتیدی را ترشح می‌کنند. با این که این دو قسمت در داخل غده با هم بوده ولی از نظر ساختار بافتی و عملکردی با هم بسیار متفاوت می‌باشند. در این تحقیق از پانکراس پانزده حیوان بالغ (هر گونه 5 عدد) استفاده شد. پس از تشریح حیوانات، پانکراس هر نمونه از محوطه بطنی خارج گردید و نمونه‌گیری آز آن صورت گرفت. نمونه‌ها سپس در محلول فیکساتیو بافرفرمالین 10 درصد قرار داده شد و پس از پاساژ توسط محلول‌های مختلف و قالب‌گیری از آنها مقاطع 5 میکرونی تهیه نموده و سپس جهت بررسی در سطح میکروسکوپ نوری با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردید. در سطح میکروسکوپ نوری اجزای مختلف بافتی استروما و پارانشیم در همستر، خوکچه هندی و خرگوش با روش میکرومتری بررسی گردید. تمام پارامترهای بدست آمده در سه حیوان آنالیز و با استفاده از آزمون آنوا با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که که پانکراس در سه حیوان لوبوله و دارای دو بخش اگزوکرین و اندوکرین می‌باشد و شکل واحدهای ترشحی آن از نوع لوله‌ای آسینی مرکب می‌باشد. در مطالعه حاضر واحدهای ترشحی آسینی در پانکراس بیضی تا دایره‌ای نامنظم بوده و هر واحد از 5 تا 7 سلول هرمی شکل با لومن کوچک تشکیل شده بود. میانگین درصد جزایر پانکراس در خوکچه هندی (04/16±8/29) بیشتر از خرگوش (604± 55/9) و همستر (71/3±8/10) بود. در همستر قطر جزایر لانگرهانس بیشتر از خوکچه هندی و خرگوش بود. اختلاف معنی داری در مقایسه قطر جزایر لانگرهانس بین این سه حیوان مورد مطالعه وجود داشت (P<0.05). میانگین قطر جزایر لانگرهانس در همستر 30/191 میکرومتر، در خرگوش 56/41 میکرومتر و در خوکچه هندی 60/54 میکرومتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, بافت شناسی, پانکراس, خوکچه هندی, خرگوش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036349,
author = {محمدپور, احمدعلی and زارعی, فرامرز},
title = {مطالعه هیستومورفولوژیکی پانکراس در همستر، خوکچه هندی و خرگوش},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-1747},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {بافت شناسی، پانکراس، خوکچه هندی، خرگوش، همستر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستومورفولوژیکی پانکراس در همستر، خوکچه هندی و خرگوش
%A محمدپور, احمدعلی
%A زارعی, فرامرز
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2012

[Download]