پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (17-30)

عنوان : ( بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی واکنش ژنوتیپ های نخود به تنش خشکی از نظر صفات مورفولوژیک و تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده، برای درک بهتر ساز و کارهای مقاومت به خشکی و دستیابی به منابع ژنتیکی مطلوب انجام گرفت. ژنوتیپ های نخود شامل: MCC877 ، MCC696 ( متحمل به خشکی) و MCC776 ، MCC588( حساس به خشکی) در چهار رژیم رطوبتی خاک شامل ظرفیت زراعی ( شاهد)، 75%، 50% و 25% ظرفیت زراعی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در محیط کنترل شده، طی سال1388 با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که اغلب صفات مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته،زیست توده اندام هوایی و ریشه، مجموع طول ریشه ها و سطح برگ عمدتا تحت تاثیر تنش های شدید خشکی قرار گرفتند. تنش های متعادل خشکی (رطوبت FC50% و بالاتر) تاثیر معنی داری بر صفات فوق نداشت. در این بررسی با کاهش رطوبت خاک، میزان پرولین در تمام ژنوتیپ ها افزایش یافت. ژنوتیپ بومی کاندیدا برای تحمل به خشکی( MCC696) از بیشترین مقدار پرولین درشرایط تنش شدید خشکی برخوردار بود. فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز، تحت تاثیر تنش خشکی افزایش یافت و این افزایش در ژنوتیپ حساس به خشکی MCC588 بیش از سایر ژنوتیپ های نخود بود. احتمالا عدم وجود مقاومت و اجتناب از تنش خشکی در ژنوتیپ MCC588، باعث واکنش گیاه به تولید بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدان در این ژنوتیپ شد

کلمات کلیدی

, ژنوتیپ های نخود, تنش خشکی, آنزیم های آنتی اکسیدان, پرولین, صفات ریشه و اندام هوایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036353,
author = {ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and ساکنی, حصان},
title = {بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {ژنوتیپ های نخود، تنش خشکی، آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، صفات ریشه و اندام هوایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A ساکنی, حصان
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2013

[Download]