مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (1-22)

عنوان : ( حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان) )

نویسندگان: فاطمه ابطحی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی از نظام‌های حقوقی برای حمایت از پدیدآورنده برخی آثار هنری، از «حق تعقیب» یا «حق بر بازفروش اثر» سخن به‌میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است. در نظام‌های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورنده برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فروش‌های بعدی اثر پذیرفته شده است. به‌موجب این حق، پدیدآورنده می‌تواند درصدی از ثمن بازفروش‌های اثر پس از انتقال اولیه را دریافت کند. این حق که مبتنی بر ملاحظات منصفانه است، ناظر به آثار هنری اصلی است که با اولین فروش از دایره اختیارات پدیدآورنده خارج می‌شوند. حق تعقیب قابل اسقاط و توقیف نبوده، به‌صورت ارادی قابل انتقال نیست لیکن در اثر فوت به ورثه پدیدآورنده منتقل می‌گردد. تعهد پرداخت حق تعقیب بسته به مورد بر عهده فروشنده، خریدار و یا واسطه‌های فروش می‌باشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: حق تعقیب, حق بر بازفروش, اثر هنری, پدیدآورنده, انتقال ارادی, انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036354,
author = {ابطحی, فاطمه and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-496x},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {واژگان کلیدی: حق تعقیب، حق بر بازفروش، اثر هنری، پدیدآورنده، انتقال ارادی، انتقال قهری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)
%A ابطحی, فاطمه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2013

[Download]