مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (61-75)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , عماد نوری فر , احمد شرف بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر سه نوع مختلف زائده تولید گردابه، شامل زائده های: 1- چهار وجهی گوه ای شکل؛ 2- مستطیلی بلوکی شکل؛ 3- مثلثی باله ای شکل، روییک مبدل حرارتی پره لوله ای و با استفاده از تحلیل اگزرژی و به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. در این آزمایش برای به جریان در آوردن هوا از روی مبدل حرارت پره لوله ای، از یک سیستم تونل باد استفاده شده است. آب گرم نیز با دبی ثابت و محدوده ی تغییرات دمای ورودی بین44 تا 68 درجه سانتیگراد، و در حالت پایا درون لوله ها به گردش در می آید. نتایج نشان میدهد که استفاده از این زائده ها نسبت بازگشت ناپذیری سمت هوا به نرخ انتقال حرارت، را کاهش می دهد که این کاهش در مورد زائده های بلوکی شکل بیشتر از دو نوع زائده دیگر آزمایش شده است. برای آشکار شدن تاثیرات انواع زائده ها روی عملکرد مبدل حرارتی، از کمیت جدید دیگری به نام کارآیی زائده تولید گردابه (PVG)، استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که این کمیت دارای مقادیر کمتر از 5% برای زائده های گوه ای شکل تا بیش از 35% برای زائده های بلوکی شکل است که نشان دهنده ی تاثیر مثبت انواع زائده ها به خصوص زائده های بلوکی شکل روی عملکرد مبدل حرارتی است.

کلمات کلیدی

بازگشت ناپذیری؛ اگزرژی؛ مبدل حرارتی؛ زائده؛ کارآیی؛ انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036355,
author = {قاضی خانی, محسن and نوری فر, عماد and شرف بایگی, احمد},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2013},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {61--75},
numpages = {14},
keywords = {بازگشت ناپذیری؛ اگزرژی؛ مبدل حرارتی؛ زائده؛ کارآیی؛ انتقال حرارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی
%A قاضی خانی, محسن
%A نوری فر, عماد
%A شرف بایگی, احمد
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2013

[Download]