ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (133-143)

عنوان : ( بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از مواد پوششی جهت حفظ کیفیت محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مرسوم است. تحقیقات گذشته نشان داده است ترکیبات کلسیم موجب بهبود و حفظ استحکام دیواره سلولی می‌گردد. بر این اساس در این تحقیق اثر غلظت ماده پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه بر دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی مورد بررسی قرار گرفت. سیب‌ها با عمل غوطه‌وری در محلول کلریدکلسیم دوآبه تحت تیمار پوششی قرار گرفتند و به سردخانه منتقل شدند و اثر غلظت های مختلف محلول کلریدکلسیم دوآبه (0، 3 و 6 درصد) و مدت زمان نگهداری در انبار (بدون انبارمانی، 1 و 2 ماه) بر خواص مکانیکی سیب شامل مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی بررسی شدند. نتایج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر مدول الاستیسیته در سطح 5% و بر تنش تسلیم در سطح 1% معنی‌دار است، لیکن اثر غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر دو خاصیت چقرمگی و کرنش تسلیم معنی‌دار نشد. میانگین تنش تسلیم در سه غلظت 0، 3 و 6 درصد کلریدکلسیم دوآبه به ترتیب 178، 183 و 193 کیلو پاسکال به دست آمد که در مقایسه میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن افزایش معنی دار (01/0P<) کلیه سطوح استفاده از کلریدکلسیم دوآبه بر تنش تسلیم بافت سیب مشاهد گردید. همچنین مدت انبارمانی بر مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و کرنش تسلیم در سطح 1% و بر چقرمگی در سطح 5% معنی‌دار است. فاکتور رقم نیز اثر معنی‌داری بر روی تمام خواص مکانیکی دارد. هیچ کدام از آثار متقابل رقم در غلظت و رقم در انبارمانی بر روی مدول الاستیسته و چقرمگی معنی‌دار نشده است.

کلمات کلیدی

, مواد پوشاننده, پس از برداشت, نگهداری, تغییرات مدول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036361,
author = {جعفریان, مصطفی and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۲۹},
pages = {133--143},
numpages = {10},
keywords = {مواد پوشاننده، پس از برداشت، نگهداری، تغییرات مدول الاستیسیته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی
%A جعفریان, مصطفی
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۲۹
%D 2013

[Download]