نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , داود پیرایش نقاب , وحیده مجیدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل سفارش چند محصولی با زمان های تحویل مختلف و در شرایط تقاضای پویا در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی )یک تولیدکننده و یک تأمین کننده( ارائه شده است. حل مدل مزبور با لحاظ نمودن اهداف هر دو سطح از زنجیره توسط یک الگوریتم ابتکاری انجام گرفته است. در الگوریتم ارائه شده هدف کاهش هزینه در سطح زنجیره ی تأمین و به دست آوردن مطلوب ترین زمان های سفارش دهی و ارسال قطعات می باشد. برای رسیدن به این هدف، شرایط مختلف سفارش دهی و ارسال با در نظرگرفتن زمان های تحویل قطعات مختلف مورد بررسی قرارگرفته است و حالتی که هزینه ی کل در زنجیره ی تأمین حداقل مقدار را دارد به دست آمده است.

کلمات کلیدی

سفارش چند محصولی مدیریت زنجیره ی تأمین مدل پویا زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036374,
author = {پیرایش, محمدعلی and داود پیرایش نقاب and وحیده مجیدی فرد},
title = {ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سفارش چند محصولی مدیریت زنجیره ی تأمین مدل پویا زمان تحویل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه ی الگوریتمی برای تعیین حالت مطلوب سفارش دهی چند محصولی با زمان های تحویل مختلف در یک زنجیره ی تأمین دو سطحی
%A پیرایش, محمدعلی
%A داود پیرایش نقاب
%A وحیده مجیدی فرد
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]