اطلاع شناسی, دوره (8), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (57-78)

عنوان : ( بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , مریم علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، از سال 1379 تا 1388 (2000 تا 2009)، در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با تأکید بر همکاری علمی بین آن ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم سنجی، یکی از روش های مطرح در زمینه ی سنجش و اندازه گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه آماری عبارت است از: کلیه تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه های استنادی اسکوپوس در چهار حوزه ی تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی، طی سال های 2000 تا 2009 که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس نگاشته شده است. یافته های پژوهش نشان داد تعداد کل اعضای هیأت علمی که از سال 2000 تا 2009 دارای تولیدات علمی بودند، دراسکوپوس 81 نفر بوده اند. با توجه به این که تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، در محدوده زمانی پژوهش به طور متوسط 222 نفر بوده است، کم تر از 40درصد آنان در اسکوپوس دارای تولیدات علمی بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که بیش ترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در این پایگاه در قالب مقاله پژوهشی و کم ترین آن در قالب مقاله مروری بوده است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به افزایش بسیار بالای تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در سال 2009 نسبت به سال 2000 اشاره کرد. در مبحث همکاری های علمی بیش ترین میزان همکاری علمی در این پایگاه به ترتیب در حوزه علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی بود. هم چنین الگوی همکاری درون سازمانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی در دو پایگاه تعیین شد. در ارتباط با تعداد نویسندگان نیز، در کل تولیدات مشترک دانشگاه الگوی همکاری دو نویسنده، الگوی غالب شناخته شد. هم چنین در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای محل اخذ مدرک تحصیلی و سن، با میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد، به طور کلی تفاوت معناداری در سطح 05/0 بین این متغیرها و میزان تولیدات علمی وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, علم سنجی, تولیدات علمی, اعضای هیأت علمی, همکاری علمی, دانشگاه بیرجند, اسکوپوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036376,
author = {نوکاریزی, محسن and مریم علیان},
title = {بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-0662},
pages = {57--78},
numpages = {21},
keywords = {علم سنجی، تولیدات علمی، اعضای هیأت علمی، همکاری علمی، دانشگاه بیرجند، اسکوپوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها
%A نوکاریزی, محسن
%A مریم علیان
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2011

[Download]