علوم و فناوری اطلاعات, دوره (25), شماره (1), سال (2009-12) , صفحات (111-129)

عنوان : ( بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات )

نویسندگان: سید مهدی نارمنجی-دانشجو , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پاسخگویان این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های بیرجند و فردوسی بودند که طرح تحقیق پایان نامه ایشان تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه رسیده بود. در این پژوهش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 236 نفری از دانشجویان کارشناسی ارشد مورد نظر در دو دانشگاه بیرجند و فردوسی جمع‌آوری شد که در نهایت 156 پرسشنامه (10/66 درصد) قابل استفاده دریافت گردید. بررسی میزان اضطراب اینترنتی پاسخگویان نشان داد که اکثریت (1/82 درصد) آن ها پایین تر از حد متوسط (نمره 60) دچار اضطراب اینترنتی بودند، با این حال توزیع نمره اضطراب اینترنتی در نمونه مورد مطالعه، نرمال بود. نتایج، تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی جامعه مورد مطالعه و نمره متوسط اضطراب اینترنتی (نمره 60) نشان داد و مشخص شد که اضطراب آن ها به طور معناداری در جامعه از سطح متوسط پایین تر است. با این حال بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن، و نیز دانشجویان حوزه های تحصیلی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافته نشد.

کلمات کلیدی

, اضطراب اینترنتی, جستجوی اطلاعات, رفتار اطلاع‌یابی, خوداثربخشی اینترنتی, هویت اینترنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036384,
author = {سید مهدی نارمنجی-دانشجو and نوکاریزی, محسن},
title = {بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2009},
volume = {25},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-5206},
pages = {111--129},
numpages = {18},
keywords = {اضطراب اینترنتی، جستجوی اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی، خوداثربخشی اینترنتی، هویت اینترنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات
%A سید مهدی نارمنجی-دانشجو
%A نوکاریزی, محسن
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2009

[Download]