مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (79), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (271-290)

عنوان : ( مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878 )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , شیوا یاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمایه سازى و چکیدهن ویسى از جمله شیوه هاى نوین سازماندهى اطلاعات میب اشند که با گسترش روزافزون مجراهاى تولید اطلاعات و نیز لزوم افزایش سرعت و دقت دسترسى به اطلاعات تولید شده، از اهمیت ویژها ی برخوردار شدها ند. دربارۀ نمایه سازى و چکیدهن ویسى منابع زیادى به منظور رفع موانع نمایه سازى و چکیدهن ویسى منتشر شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و بررسى جامع آثار فارسى موجود از جمله کتاب، پایانن امه، و مقاله است که از ابتداى طرح مبحث نمایه سازی و چکیدهن ویسی در حوزۀ کتابدارى و اطلاع رسانى در ایران چاپ و منتشر شده است. نتایج بررسى نشان مى دهد در ایران نخستین نوشته های فارسی در حوزه نمایه سازی و چکیدهن ویسی در اوایل دهه 1350 منتشر شدند و بیشترین و برجسته ترین آثار این حوزه در دهه 1380 منتشر شدند. همچنین در طول 4 دهها ى که از طرح بحث نمایه سازى و چکیدهن ویسى در ایران مى گذرد، آثار موجود در این حوزه اعم از کتاب و مقاله، بیشتر تألیفى هستند و بیشترین این آثار، به نمایه سازى و جنبه هاى مختلف آن اختصاص یافته است.

کلمات کلیدی

, چکیدهن ویسی, نمایه سازی, مقاله ها, پایانن امه ها, کتاب های چاپی فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036387,
author = {نوکاریزی, محسن and شیوا یاری},
title = {مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2009},
volume = {79},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0503},
pages = {271--290},
numpages = {19},
keywords = {چکیدهن ویسی، نمایه سازی، مقاله ها، پایانن امه ها، کتاب های چاپی فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878
%A نوکاریزی, محسن
%A شیوا یاری
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2009

[Download]