اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (156-167)

عنوان : ( کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , علی فیروززارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ملموس‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات فرایند بازاریابیو همچنین یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های نظام‌های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه‌ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره‌گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه‌های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می‌توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سرمایه هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عواملاقتصادی- اجتماعیمؤثربرتأثیرپذیریخریداران مواد غذاییازشیوه‌هایتبلیغاتبازاریابیمختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده استبا بهره‌گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده‌های جمع‌آوری شده 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد در سال 1391، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه‌های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می‌باشند

کلمات کلیدی

, تبلیغات بازاریابی, تحلیل تمایزی چندگروهی, تأثیرپذیری, مواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036390,
author = {کهنسال, محمدرضا and فیروززارع, علی},
title = {کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {156--167},
numpages = {11},
keywords = {تبلیغات بازاریابی، تحلیل تمایزی چندگروهی، تأثیرپذیری، مواد غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A کهنسال, محمدرضا
%A فیروززارع, علی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]