رهیافت, دوره (10), شماره (22), سال (2000-9) , صفحات (38-47)

عنوان : ( تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , علی حائریان اردکانی , حجت الله حاجی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمۀ برنامه ریزی درست و انتخاب راهبردی تحقیقاتی به منظور دست یابی به توسعه ، به ویژه توسعۀ فنی و صنعتی ، بررسی دقیق سوابق و تجربیات سایر کشورها در زمینۀ توسعه ، به خصوص توسعۀ فرهنگی ، ودر نظر گرفتن موقعیت اقتصادی ، سیاسی ، جغرافیایی آن ها ، تجزیه و تحلیل روش های مختلف به کار گرفته شده از سوی آن ها برای رسیدن به خود اتکایی ملی و شناسایی علل پیروزی ها و شکست های آن هاست . به عبارت دیگر ، تنها با شناخت درست مسائل و درک موانع و مشکلات و برآورد قابلیت ها و امکانات است که می توان برنامه ای مناسب انتخاب و طرح ریزی کرد . هدف این بررسی دست یابی به الگو و چهارچوبی برای تعیین و تدوین راهبرد تحقیقات فن آوری کشور است . این تحقیق نشان می دهد ، سازمان هایی که مراحل اساسی و اصولی تدوین راهبرد را تا حدودی در نظر داشته اند ، در کار خود موفق تر از دیگران بوده اند . اگرچه اطلاعات مورد استفاده در تحقیق، جامع و کامل نبوده و نظیر تمام پژوهش های انجام شده از این دست با کمبود اطلاعات آماری مواجه بوده است،ولی به وضوح می توان دریافت که رعایت مواردی که به صورت گام به گام ارائه شده،راه رسیدن به موفقیت را هموار خواهد ساخت. برای رسیدن به نتایج مورد نظر در این تحقیق ، دو نوع بررسی مد نظر قرار گرفته است ؛ نخست ، بررسی و مطالعات کتابخانه ای در خصوصتدوین راهبردها و استخراج اصول مهم و مفاهیم بنیادی با هدف تشخیص چگونگی کاربرد مفاهیم و اصول تدوین راهبردها در مؤسسات پژوهشی ، به خصوص پژوهش های مربوط به عرصۀ فن آوری . به این منظور مطالعۀ مفاهیم و تعاریف راهبرد و فن آوری و تعیین و گزینش بهترین و جامع ترین تعریف از این مفاهیم ضروری می نمود . دوم ، بررسی پرسشنامه ای با هدف تعیین میزان کاربرد اصول و مفاهیم تدوین راهبردها در مؤسسات و سازمان های پژوهشی و مطالعۀ تأثیرات آن بر موفقیت سازمان ها . بخش های مختلف این مقاله عبارت خواهند بود از : بررسی مفاهیم کلی و عوامل مؤثر بر تدوین راهبردهای پژوهشی، عرضۀ نتایج بررسی های میدانی حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها،و ارائۀ نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهشگران این مقاله .

کلمات کلیدی

, راهبرد, تحقیقات علمی و صنعتی, تحقیقات فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036391,
author = {ملک زاده, غلامرضا and حائریان اردکانی, علی and حجت الله حاجی حسینی},
title = {تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی},
journal = {رهیافت},
year = {2000},
volume = {10},
number = {22},
month = {September},
issn = {1027-2690},
pages = {38--47},
numpages = {9},
keywords = {راهبرد، تحقیقات علمی و صنعتی، تحقیقات فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی
%A ملک زاده, غلامرضا
%A حائریان اردکانی, علی
%A حجت الله حاجی حسینی
%J رهیافت
%@ 1027-2690
%D 2000

[Download]