جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (10), شماره (19), سال (2013-3) , صفحات (255-279)

عنوان : ( شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال )

نویسندگان: رضا دوستان , بهلول علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوهای فشار سطوح بالای جو، شرایط جوی سطح زمین را کنترل می کنند. شناسایی این الگوها در سطح منطقه ای برای بررسی رفتار پارامترهای سطحی، تغییرات و پیش بینی ضروری می باشد. به منظور شناسایی الگوهای فشار کنترل کنند ه ی اقلیم ایران در دور ه ی 2درجه در / سرد سال، داده های روزانه ارتفاعی سطح 500 هکتوپاسکال با تلاقی های 5 برای (NCEP) 80 شرقی از مرکز ملی پیش بینی محیطی - 70 شمالی و 10 - محدوده ی 10 1948 استفاده شده است. مراکز فعالیت یا کانون های کنترل کننده ی اقلیم - دوره ی 2010 تعیین شده اند. هرکدام از مراکز فعالیت با (PCA) ایران با روش تحلیل مؤلفه های عمده الگوی فشار خاصی، اقلیم ایران را کنترل می کنند. نتایج نشان می دهد که هشت مرکز کنترل کننده، اقلیم ایران در دورهی سرد سال را تحت تأثیر قرار می دهند . سیبری شمالی ، مهم ترین مرکز کنترل کنندهی اقلیم ایران می باشد. بیشتر مراکز فعالیت در شمال و فقط مونسون پاکستان در جنوب ایران قر ار دارد. عمدتاً الگوهای فشار نص ف النهاری ، با پدیده های مانع و سردچال همراه است. تراف های عمیق و ریج های قوی، پدیده ی عمده بادهای غربی در ایران می باشند.

کلمات کلیدی

, الگوهای فشار, مراکز فعالیت, اقلیم ایران, مراکز کنترل اقلیم ایران, ارتفاع 500 هکتوپاسکال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036393,
author = {دوستان, رضا and بهلول علیجانی},
title = {شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2013},
volume = {10},
number = {19},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {255--279},
numpages = {24},
keywords = {الگوهای فشار، مراکز فعالیت، اقلیم ایران، مراکز کنترل اقلیم ایران، ارتفاع 500 هکتوپاسکال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال
%A دوستان, رضا
%A بهلول علیجانی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2013

[Download]