رشد فناوری, دوره (6), شماره (22), سال (2010-6) , صفحات (31-37)

عنوان : ( هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی ها هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه ی سازمانی متمرکز گردد. در نتیجه ی این روند، یک مفهوم نسبتاً جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است. هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم هوش سازمانی، مفاهیم هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش محور بپردازد.

کلمات کلیدی

, هوش سازمانی, یادگیری سازمانی, شرکت های کوچک و متوسط, توانمندی های مدیریتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036396,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور},
journal = {رشد فناوری},
year = {2010},
volume = {6},
number = {22},
month = {June},
issn = {1735-5486},
pages = {31--37},
numpages = {6},
keywords = {هوش سازمانی، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، توانمندی های مدیریتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2010

[Download]