کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (2), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (163-188)

عنوان : ( عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور) )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رابطه میان توانمندی ‌های مدیریتی شرکت‌ های کوچک مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور در مراحل اولیه‌ رشد بر عملکرد آنها بهره گیری از نظرات یک گروه کارشناسی و خبره شامل 38 نفر از مدیران بررسی می ‌شود. این بررسی نشان می ‌دهد که سازه توانمندی ‌های مدیریتی دارای سه بعد است: توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی / عملیاتی و توانمندی ‌های فناورانه. رابطه‌ مثبت میان دو سازه اول و متغیر عملکرد کمک می ‌کند تا فعالیت ‌های کلیدی و بحرانی در مراحل اولیه ‌رشد شناسایی شود. به نظر می ‌رسد عامل غالب? همان توانمندی بازاریابی باشد. علاوه بر این? سطح توانمندی بازاریابی همراه با فرض وجود منابع مالی مطمئن خارج از شرکت نیز مطالعه و بررسی شده و نتایج نشان می ‌دهد هر چه مدیران شرکت توانایی های مدیریتی بیشتری داشته باشند آن شرکت در کسب منابع مالی از منابع خارجی موفق تر است. در عین حال? آموزش ‌های هدف دار و حمایتی نیز عاملی تاثیرگذار و تعیین کننده در جهت ایجاد و تقویت این توانمندی ‌ها هستند

کلمات کلیدی

, توانمندی ‌های مدیریتی, اقدامات مدیریتی, مرکز رشد فناوری, پارک علم و فناوری, برنامه ‌های آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036397,
author = {ملک زاده, غلامرضا and کاظمی, مصطفی},
title = {عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور)},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {0014-2008},
pages = {163--188},
numpages = {25},
keywords = {توانمندی ‌های مدیریتی، اقدامات مدیریتی، مرکز رشد فناوری، پارک علم و فناوری، برنامه ‌های آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور)
%A ملک زاده, غلامرضا
%A کاظمی, مصطفی
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 0014-2008
%D 2010

[Download]