همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان در ویژگی های کیفی زنبور Trichogramma brassicae () (Hym.: Trichogrammatidae) )

نویسندگان: محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه‌ پرورش و تأمین تعداد کافی از دشمنان طبیعی در زمان مناسب از موانع اصلی گسترش کنترل بیولوژیک به روش اشباعی هستند. ذخیره سازی این عوامل، علاوه بر افزایش انعطاف پذیری در زمان تولید، و امکان هم‌زمانی دشمنان طبیعی با دوره طغیان آفت، می تواند در کاهش هزینه‌های تولید انبوه نیز موثر باشد. در مورد پارازیتوئید ها می توان بجای خود پارازیتوئید میزبان را نیز ذخیره سازی کرد، در این روش به دلیل عدم نیاز به زنده ماندن حشرات میزبان بعد از ذخیره سازی، محدوده دمایی و دوره نگهداری میزبان می‌تواند بسیار بیشتر از آن در مورد پارازیتوئیدها و شکارگرها باشد. در این تحقیق اثر زمان نگهداری تخم میزبان Ephestia kuehniella در سرما، روی ویژگی‌های کیفی Trichogramma brassicae بررسی شد. ویژگی‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت شامل نرخ پارازیتیسم، طول دوره رشد و نمو، نرخ ظهور، طول عمر و زادآوری افراد ماده، تعداد افراد بی بال و نسبت جنسی بود. دسته های تخم عقیم شده بید آرد (200 عدد) با زمان های نگهداری مختلف (1، 2، 4، 8، 12 و 16روز) به طور جداگانه داخل لوله های آزمایش شیشه ای در معرض پارازیتوئید ها قرار داده شد. 24 ساعت پس از شروع آزمون، زنبور ها از لوله ها خارج و سپس تخم های پارازیت شده درون انکوباتور (شرایط دمایی °c1± 25، رطوبت نسبی 5±70 % و نسبت روشنایی : تاریکی (16: 8)) قرار داده شدند. داده های حاصل مورد آزمون تجزیه واریانس ANOVA قرار گرفتند. نتایج نشان داد زمان نگهداری تخم میزبان روی درصد پارازیتیسم و بی بالی معنی دار نبود، اما نرخ ظهور، طول عمر، زادآوری و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید به طور معنی داری تحت تاثیر زمان نگهداری تخم میزبان بود و زنبورهای تولید شده از تخم میزبان با زمان نگهداری یک روز بیشترین نرخ ظهور (01/0±95/0)، طول عمر (99/0±14)، زاد آوری (24/6 ±3/123) و نسبت جنسی (01/0±86/0) را داشتند.

کلمات کلیدی

, پارازیتوئید, بیدآرد, ذخیره سازی در سرما, کنترل کیفیت, پرتو ماوراء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036404,
author = {محمود ناظری and احمد عاشوری and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان در ویژگی های کیفی زنبور Trichogramma brassicae () (Hym.: Trichogrammatidae)},
booktitle = {همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پارازیتوئید، بیدآرد، ذخیره سازی در سرما، کنترل کیفیت، پرتو ماوراء بنفش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان در ویژگی های کیفی زنبور Trichogramma brassicae () (Hym.: Trichogrammatidae)
%A محمود ناظری
%A احمد عاشوری
%A حسینی, مجتبی
%J همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]