همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی اثر باکتری ولباخیا روی ویژگی های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogrammabrassicae(Bezdenko) (Hym.: Trichogrammatidae) )

نویسندگان: محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه‌های مختلف زنبور تریکوگراماپر کاربرد ترین دشمنان طبیعی مورد استفاده در کنترل بیولوژیک آفات در جهان هستند. در زنبورهای پارازیتوئیدTrichogramma، ماده ها از تخم تلقیخ شده ایجاد می شوند، در حالی که نتاج نر از تخم های تلقیح نشده از طریق فرایند بکرزایی بوجود می آیند. با این حال جمعیت های آلوده به باکتری القا کننده بکرزایی (Rickettsiaceae)Wolbachia قادر به تولید نتاج ماده بدون جفت گیری هستند. استفاده از این سوش های ماده زا مزیت هایی برای کنترل بیولوژیک آفات در پی دارد، خصوصاً این که نسبت افراد ماده در آن ها بالاتر می باشد. با این وجود شواهدی مبنی بر اثرات منفی Wolbachia روی بعضی از ویژگی های زیستی میزبان وجود دارد. در این تحقیق، ویژگی های زیستی دو جمعیتTrichogrammabrassicaeBezdenko (Hym.: Trichogrammatidae)، آلوده و غیرآلوده به Wolbachiaدر دو نسل متوالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر اثر Wolbachia در افزایش دوره رشد و نمو قبل از بلوغ، بی بالی بیشتر و کاهش زادآوری و نرخ ظهور در زنبور های آلوده بود. اما طول عمر در سوش آلوده Wolbachia به نحو مطلوبی بهبود یافت. گر چه Wolbachiaاحتمال موفقیت برنامه های کنترل بیولوژیک را از طریق افزایش نسبت ماده ها بیشتر می-کند، اثرات منفی آن روی میزبان، قبل از انتخاب آن ها برای تولید انبوه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تریکوگراما, زادآوری, القای بکرزایی, کنترل بیولوژیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036405,
author = {محمود ناظری and احمد عاشوری and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی اثر باکتری ولباخیا روی ویژگی های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogrammabrassicae(Bezdenko) (Hym.: Trichogrammatidae)},
booktitle = {همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تریکوگراما، زادآوری، القای بکرزایی، کنترل بیولوژیک، ولباخیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر باکتری ولباخیا روی ویژگی های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogrammabrassicae(Bezdenko) (Hym.: Trichogrammatidae)
%A محمود ناظری
%A احمد عاشوری
%A حسینی, مجتبی
%J همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]