راهبرد اقتصادی, دوره (1), شماره (3), سال (2013-3) , صفحات (119-148)

عنوان : ( بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , اکرم زین الیان , نازگل اشرافی بجستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر کشوری با توجه به اهداف ملی و بین المللی خود، سیاست های خاصی را در زمینه های مختلف و ازجمله تجارت درپیش می گیرد. در سال های اخیر یکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای درحال توسعه تمرکز یافته است. انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است. مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش نرخ عوارض گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه ای بر واردات کل کالاها در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره (1386-1350) می پردازد. در این مطالعه برای به دست آوردن رابطه بین واردات کالاها و آزادسازی تجاری از مدل اقتصاد سنجی ARDL باند، با استفاده از سه متغیر اصلی واردات حقیقی کالا، نرخ تعرفه وارداتی، متغیر مجازی آزادسازی (به عنوان ساده سازی اقدامات غیرتعرفه ای) و تعدادی متغیر کنترل (مانند: قیمت نسبی واردات، تولید ناخالص ملی) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقاضا برای واردات کالا در ایران، نسبت به قیمت های نسبی و تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت و کوتاه مدت باکشش است. همچنین واردات کالا نسبت به نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و کوتاه مدت بی کشش است درحالی که با آزادسازی کامل تجاری، کشش واردات کالاها افزایش خواهد یافت. به علاوه، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تصحیح تعادل نسبت به مسیر بلندمدت (تعادل) به سرعت تعدیل می شود، به طوری که در هر دوره 84 درصد از عدم تعادل، تعدیل می گردد.

کلمات کلیدی

, آزادسازی تجاری, واردات کل, مدل ARDL باند, اثرات بلندمدت و کوتاه مدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036411,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and زین الیان, اکرم and اشرافی بجستان, نازگل},
title = {بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند},
journal = {راهبرد اقتصادی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {2252-0597},
pages = {119--148},
numpages = {29},
keywords = {آزادسازی تجاری، واردات کل، مدل ARDL باند، اثرات بلندمدت و کوتاه مدت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A زین الیان, اکرم
%A اشرافی بجستان, نازگل
%J راهبرد اقتصادی
%@ 2252-0597
%D 2013

[Download]