اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-26

عنوان : ( اثر برخی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی بر کنترل بیولوژیک مگس جالیز با نماتودهای بیمارگر حشرات )

نویسندگان: شکوفه کمالی , جواد کریمی برنگ , زهرا راحت خواه , شهاب حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش جاری با هدف تعیین نقش عوامل زیست محیطی مهم در فعالیت بیمارگری دو گونه نماتود بیمارگر حشرات روی مگس جالیز انجام گرفت. نماتودهای مورد استفاده عبارت بودند از Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora . فاکتورهای بررسی شده عبارت بود از دما و نوع خاک . مقاله کامل این تحقیق در مجله وزین \\\" Biocontrol Science & Technology منتشر گردید. جهت دریافت مقاله مذکور به لینک ذیل مراجعه شود. http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1035668.html

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک , پاتولوژی حشرات , Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036414,
author = {شکوفه کمالی and کریمی برنگ, جواد and راحت خواه, زهرا and حیدری, شهاب},
title = {اثر برخی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی بر کنترل بیولوژیک مگس جالیز با نماتودهای بیمارگر حشرات},
booktitle = {اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک ، پاتولوژی حشرات ، Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر برخی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی بر کنترل بیولوژیک مگس جالیز با نماتودهای بیمارگر حشرات
%A شکوفه کمالی
%A کریمی برنگ, جواد
%A راحت خواه, زهرا
%A حیدری, شهاب
%J اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]