کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی , 2013-09-25

عنوان : ( جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: راضیه قاضی بیرجندی , بهار شهنواز , معصومه بحرینی , علی مخدومی , مریم محجوبین تهران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدود 85% زمین به وسیله اکوسیستم های سرد اشغال شده که شامل دریاهای عمیق، نواحی قطبی و ارتفاعات است. 80% بیوسفر و 90% از محیط دریایی دمای زیر°C 5 را دارند. ویژگی های مهم آنزیم های سرما دوست مانند فعالیت کاتالیکتیکی بالا در درجه حرارتهای پایین و پایداری حرارتی پایین آنها در درجه حرارتهای بالا، جستجوی میکروارگانیسم های فعال در سرما با ویژگی های جدید و از منابع مختلف اکوسیستمی را حائز اهمیت کرده است. هدف از انجام این پژوهش جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود می باشد. به این منظور از ارتفاعات مختلف کوه های بینالود نمونه برداری صورت گرفت و بعد از تهیه رقت های مختلف از نمونه خاک ، کشت در محیط عمومی TSA صورت گرفت و نمونه ها به دماهای °C 4,8,20 گرماگذاری شدند. آزمایشها به سه بار تکرار صورت گرفت. در مجموع 245 کلنی خالص سازی شد که از این بین 154 کلنی از ارتفاع 1500 متر، 76 کلنی از ارتفاع 2000 متر و 15 کلنی از ارتفاع 3000 مترجداسازی شدند. به منظور شناسایی جدایه های مقاوم به سرما هر یک از کلنی های خالص شده بررسی رشد آنها در دماهای مختلف صورت گرفت. کلنی هایی که توانایی رشد در دمای 4 و 20 درجه سانتی گراد را داشته باشند و در °C 37 قادر به رشد نباشند، به عنوان سویه های مقاوم به سرما و کلنی هایی که تنها توانایی رشد در 4 و 8 درجه سانتی گراد را داشته باشند، به عنوان سرما دوست معرفی شدند. در مجموع 123 کلنی مقاوم به سرما شناسایی شدند که 73 کلنی از ارتفاع 1500 متر و 50 کلنی مربوط به ارتفاع 2000 بودند. برای شناسایی بیشتر این جدایه ها بررسی تست های بیوشیمیایی (رنگ آمیزی گرم، حرکت، تولید پیگمان)، تست های هیدرولازی در حال انجام می باشد.

کلمات کلیدی

, آنزیم آمیلاز, باکتری مقاوم به سرما, کوه های بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036415,
author = {قاضی بیرجندی, راضیه and شهنواز, بهار and بحرینی, معصومه and مخدومی, علی and محجوبین تهران, مریم},
title = {جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود},
booktitle = {کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنزیم آمیلاز، باکتری مقاوم به سرما، کوه های بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود
%A قاضی بیرجندی, راضیه
%A شهنواز, بهار
%A بحرینی, معصومه
%A مخدومی, علی
%A محجوبین تهران, مریم
%J کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی
%D 2013

[Download]