دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13

عنوان : ( تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) )

نویسندگان: علی شیرازی , سمیراء پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محققان بر این باورند که مفهوم فرهنگ مدیریت خطای سازمانی توسط هنجارها، برقراری ارتباط و شیوه های رایج در سازمان ها، محوری برای کاهش ترویج خطاهاست. مطالعه حاضر به دنبال آن است که فرهنگ مدیریت خطای سازمانی را به عنوان راهی برای افزایش عملکرد سازمان معرفی کند. در این مطالعه به بررسی تاثیر فرهنگ مدیریت خطا بر عملکرد بیمارستان از منظر پرستاران بیمارستان پرداخته می شود. بدین منظور، پرسشنامه ای جهت جمع آوری داده ها از پرستاران یک بیمارستان بزرگ دولتی توزیع گردید و روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS در جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهند که فرهنگ مدیریت خطای سازمانی می تواند به کاهش پیآمدهای منفی حاصل از بروز خطاها، همچون از دست دادن زمان و نقص در ارائه خدمات به بیماران، کمک کند. همچنین، می تواند باعث ترویج فرهنگ تسهیم دانش و ارتباطات در مورد خطاهای سازمانی و نوآوری و یادگیری در جلوگیری از خطاها شود.

کلمات کلیدی

, فرهنگ مدیریت خطا, عملکرد سازمان, پرستار, مدلیابی معادلات ساختاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036426,
author = {شیرازی, علی and پور, سمیراء},
title = {تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرهنگ مدیریت خطا، عملکرد سازمان، پرستار، مدلیابی معادلات ساختاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد)
%A شیرازی, علی
%A پور, سمیراء
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]