همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه )

نویسندگان: شروین شریفی سرابی , جواد کریمی برنگ , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens در باغات میوه خسارت قابل توجهی دارد . خسارت مربوط به لاروهای آفت میباشد که به تنه و اکثرا سرشاخه های درختان میوه دانه دار و هسته دار حمله میکند. رفتار مخفیانه لارو ها، تاثیر گذاری روشهای کنترلی متداول را کاهش میدهد. با توجه به زیستگاه مخفی آفت و توانایی نماتودهای بیمارگر حشرات در نفوذ به محیط زندگی مخفی برخی حشرات، در این مطالعه تاثیر دو گونه Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophoraروی لاروهای سنین آخر آفت مذکور در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش بیماری زایی در تشتک پتری در غلظت های 5، 10، 25 و 50 لارو عفونتزا به ازای هر لارو آفت انجام شد. نتایج موید آن بود که مرگ و میر به صورت معنی داری تحت تاثیر گونه و غلظت نماتود قرارگرفت و بیشترین مرگ و میر در غلظت 50 لارو عفونت زای ایزوله S. carpocapsae به میزان5/97 درصد ثبت شد. جهت بررسی توانایی تولید مثل و توان نفوذ نماتود به بدن میزبان، دو غلظت 5 و 25 لارو عفونت زا به ازای هر لارو انتخاب شد. بیشترین تولیدمثل در غلظت 5 لارو عفونت زای ایزوله H. bacteriophora( 529233 لارو عفونتزا از هر لارو) و بیشترین نفوذ نماتود در غلظت 25 ایزوله S. carpocapsae (23 لارو عفونتز ا در بدن هر لارو) ثبت شد. رفتار جلب نماتود به سمت علائم شیمیایی ایجاد شده توسط لارو در تشک پتری روی محیط آگار و در غیاب لارو آفت ارزیابی شد. گونه H. bacteriophoraدر محل تشکیل شیب شیمیایی تجمع داشت ، و تراکم لاروهای عفونتزای آن در این منطقه، به میزان 39 تا 82 درصد شمارش شد ولی در مورد گونه S. carpocapsae این میزان بین 0 تا 7 درصد بود. این مطالعه حساسیت O. coerulescens به این دو گونه نماتود و توان تولید مثل و نفوذ بالای آن ها روی لارو آفت را محرز ساخت.

کلمات کلیدی

, سوسک شاخک بلند رزاسه, نماتود بیمارگر, کنترل بیولوژیک, بیمارگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036430,
author = {شریفی سرابی, شروین and کریمی برنگ, جواد and حسینی, مجتبی},
title = {توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه},
booktitle = {همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سوسک شاخک بلند رزاسه، نماتود بیمارگر، کنترل بیولوژیک، بیمارگر حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه
%A شریفی سرابی, شروین
%A کریمی برنگ, جواد
%A حسینی, مجتبی
%J همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]