همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia )

نویسندگان: منا کردستانی , جواد کریمی برنگ , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , مهناز حسنی کاخکی , محسن سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوشخیزکها شامل گروهی از حشرات با رژیم غذایی متفاوت نظیر گیاهخواری، پوسیده خواری و همچنین شکارگری هستند. گاه تغذیه ی در تراکم زیاد، منجر به کاهش بذر و گلدهی گیاهان کوچک میگردد. با توجه به Forficula auricularia L. برخی گونه ها مانند گوشخیزک معمولی اثرات زیانبار آفتکش های شیمیایی بر محیط زیست و سلامت انسان، در بسیاری از برنامه های مدیریت آفات، استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در اولویت قرار دارد؛ نماتودهای بیمارگر حشرات از عوامل کنترل بیولوژیک مؤثر علیه بسیاری از آفات میباشند، از این رو طی این مطالعه، تأثیر نماتودهای روی گوشخیزک معمولی در Steinernema carpocapsae Weiser, و 1955 Heterorhabditis bacteriophora Poinar, بیمارگر حشرات 1975 2000 و 3000 لارو عفونت زا به ازای هر گوشخیزک در چهل تکرار مورد بررسی قرار گرفت. مرگ ومیر 100،250، 500، 1000 ، 2000و 3000 غلظت های گوشخیزک ها در 48 و 72 ساعت پس از تلقیح نماتود ثبت گردید که بیشترین مرگ ومیر ایجاد شده مربوط به غلظت 3000 لارو عفونت زا 72 ساعت پس از شروع آزمایش بود. به منظور مقایسه توان تولیدمثلی نماتودها در بدن گوشخیزک، از غلظت پانصد لارو عفونتزا در ده تکرار استفاده گردید که نتایج نشان داد گونه ی H. bacteriophora) دارای توان تکثیر در بدن گوشخیزک میباشد در حالیکه درمورد نماتود S. carpocapsae فقط چند نماتود بالغ از لاشه سه گوشخیزک خارج گردید که نمیتوانست به عنوان مبنایی برای توان تولیدمثلی نماتود درنظر گرفته شود. متوسط میزان تولیدمثل گونهی H. bacteriophora برابر با 599 لارو عفونتزا به ازای هر گوشخیزک بود. هدف از این مطالعه، شناخت نحوهی برهمکنش احتمالی آنها بوده است تا بتوان از این سیر اطلاعاتی در مورد تأثیر عوامل بیمارگری چون S. carpocapsae و H. bacteriophoraبر گونه ای غیرهدف مانند (گوشخیزک معمولی (F. auricularia به دست آید. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو گونه نماتود دارای توان ایجاد مرگ ومیر در گوشخیزک معمولی میباشند و به نظر میرسد مطالعه حاضر، اولین بررسی بیماریزایی نماتود H. bacteriophora بر گوشخیزک معمولی باشد.

کلمات کلیدی

, گوشخیزک, آلودگی, نماتود بیمارگر, پاتوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036431,
author = {کردستانی, منا and کریمی برنگ, جواد and مدرس اول, مهدی and حسینی, مجتبی and حسنی کاخکی, مهناز and سبک خیزخیاط, محسن},
title = {بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia},
booktitle = {همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گوشخیزک، آلودگی، نماتود بیمارگر، پاتوژن حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia
%A کردستانی, منا
%A کریمی برنگ, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%A حسینی, مجتبی
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A سبک خیزخیاط, محسن
%J همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]