فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (2), سال (2014-5) , صفحات (70-78)

عنوان : ( تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی )

نویسندگان: هدی طالبیان , مجتبی ماموریان , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پایین بودن ضریب عملکرد و توان تبرید در چیلرهای جذب سطحی، تعیین محل و میزان بازگشت ناپذیریهای این سیستم میتواند عوامل محدود کننده افزایش پارامترهای عملکردی را شناسایی کند و هم‌راستا با روشهای حاضر در بهبود عملکرد این سیستمها موثر واقع شود. در این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی عددی بستر چیلر جذب سطحی و استفاده از توزیع دما که به کمک حل معادلات انرژی در اجزای مختلف آن محاسبه می‌شود به تعیین مقدار تخریب اکسرژی در فرایندها و اجزای مختلف بستر چیلر جذب سطحی پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهند بیشترین نرخ تخریب اکسرژی مربوط به مراحل جرم ثابت سیکل است؛ هرچند زمان کوتاه این مراحل سبب می‌شود که اکسرژی تخریبی کل مقدار کمی داشته باشد. مقدار کل تخریب اکسرژی در مرحله احیای فشار ثابت، به علت بازگشتناپذیری بالای فرایند احیا و همچنین زمان زیاد این مرحله، از دیگر مراحل بیشتر است. همچنین بررسی تاثیر ارتفاع و فاصله بین فین‌ها بر میزان تخریب اکسرژی بستر نشان داد که افزایش ارتفاع و افزایش فاصله بین فین‌ها تخریب اکسرژی بستر را افزایش می‌دهد؛ هرچند وابستگی تخریب اکسرژی به تغییر فاصله بین فین‌ها اندک است.

کلمات کلیدی

, چیلر جذب سطحی, تخریب اکسرژی, مدل‌سازی عددی, ضریب عملکرد, توان تبرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036432,
author = {طالبیان, هدی and ماموریان, مجتبی and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {2},
month = {May},
issn = {****-0011},
pages = {70--78},
numpages = {8},
keywords = {چیلر جذب سطحی، تخریب اکسرژی، مدل‌سازی عددی، ضریب عملکرد، توان تبرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی
%A طالبیان, هدی
%A ماموریان, مجتبی
%A نیازمند, حمید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]