علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (25), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (95-112)

عنوان : ( بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای )

نویسندگان: مهدی مهدوی خواه , مجتبی ماموریان , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رو شهای تبرید که در س ا لهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، سیکل جذب سطحی است که بر اساس جذب و احیای یک ماده جذب شونده در مواد جاذب که ذرات جامد متخلخل هستند کار م یکند. عملکرد چیلر به پارامترهای زیادی وابسته است و یکی از پارامترای تأثیر گذار در انتقال حرارت و جرم در بستر ماده جاذب، ارتفاع فی نها م یباشد. در این مقاله مقدار بهینه ابعاد فین در بستر ماده پر شد هاند و سیال عامل آب به عنوان جاذب م یباشد ب هوسیل ه مدلسازی عددی RD جاذب چیلر جذب سطحی که از ذرات سیلیکاژل نوع محاسبه شده است. مدلسازی شامل انتقال حرارت در سیال ناقل حرارت، لوله فلزی و فی نها و انتقال حرارت و جرم در بستر مواد جاذب م یباشد که باید به صورت همزمان حل شوند. از روش حجم کنترل برای حل سه بعدی معادلات استفاده شده اس ت. پس از بررسی نتایج مشاهده شد با افزایش ارتفاع فین بستر، مقدار ضریب عملکرد افزایش و مقدار ظرفیت سرمایش مخصوص کاهش م ییابد.

کلمات کلیدی

, چیلر جذب سطحی, سیلیکاژل, ارتفاع فین, مدلسازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036433,
author = {مهدوی خواه, مهدی and ماموریان, مجتبی and نیازمند, حمید},
title = {بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2014},
volume = {25},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-918x},
pages = {95--112},
numpages = {17},
keywords = {چیلر جذب سطحی، سیلیکاژل، ارتفاع فین، مدلسازی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای
%A مهدوی خواه, مهدی
%A ماموریان, مجتبی
%A نیازمند, حمید
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2014

[Download]