مسکن و محیط روستا, دوره (32), شماره (127), سال (2013-9) , صفحات (33-48)

عنوان : ( پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , محمدشفیع صادقی بوگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله مالکیت بر زمین و ساختمان در ادوار مختلف تاریخ ایران تأثیرات زیادی را بر جوامع روستایی بر جای گذاشته است، اما با اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی امید می‌رود که این نابه‌سامانی‌ها حداقل در حوزه‌ی بافت کالبدی روستا کاهش پیدا نماید. ناحیه مورد مطالعه با برخورداری سابقه‌ی دیرینه در زمینه‌ی سکونت گزینی در داخل فلات ایران از دهه‌ی 1380 شاهد اجرای طرح و پیامدهای آن در زندگی روستاییان بوده است. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی آثار اجتماعی و اقتصادی طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی در شهرستان اقلید می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 10 روستا با 3270 خانوار جمعیت می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 247 پرسشنامه به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه نسبتاً خوبی بین طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی و تغییرات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سطح روستاهای منطقه وجود دارد. شدت تأثیر متغیر طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان بین 252/0 تا 309/0 برآورد شده است. افزایش سرمایه‌گذاری در روستاها بیشترین تأثیر را با ضریب 5/32 تا 35 درصد در شکلگیری تغییرات اجتماعی و اقتصادی در زندگی روستاییان داشته است. طرح صدور سند اماکن روستایی دارای اثر مستقیم 32/0 بر روی بعد اقتصادی بر زندگی روستاییان می‌باشد. با توجه یافتهها، راهکارهایی شامل معافیت هزینه اجرای طرح برای طبقات اجتماعی خاص، تهیه بانک اطلاعات جامع از املاک روستایی و مدیریت آن توسط دهیار و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, سند مالکیت, پیامدهای اقتصادی, پیامدهای اجتماعی, سرمایه‌گذاری, املاک روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036446,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and صادقی بوگر, محمدشفیع},
title = {پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید)},
journal = {مسکن و محیط روستا},
year = {2013},
volume = {32},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-4994},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {سند مالکیت، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، سرمایه‌گذاری، املاک روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A صادقی بوگر, محمدشفیع
%J مسکن و محیط روستا
%@ 2008-4994
%D 2013

[Download]