آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-8) , صفحات (613-629)

عنوان : ( استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع )

نویسندگان: مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در زمین آمار، برآورد مقدار نامعلوم میدان تصادفی در موقعیت و زمان مشخص، توسط کریجینگ فضایی-زمانی صورت می پذیرد. در برخی شرایط استفاده از متغیر کمکی دقت برآورد را افزایش می دهد. برای ارزیابی این فرضیه، روش های زمین آمار کریجینگ عام و برونی برای داده های آبخو ان شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت. با به کارگیری آنتروپی، شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی ارائه گردید. در این روش ابتدا چاه ها بر اساس معیارهای آنتروپی و اطلاع متقابل، رتبه بندی شد. سپس بر اساس درصدهای اطلاع و با تکیه بر کریجینگ فضایی-زمانی، شبکه بهینه پایش کیفی تعیین گردید. نتایج بدست آمده از مقایسه کریجینگ عام و برونی حاکی از آن است که عامل هدایت الکتریکی در برآورد بهتر نقاط فاقد مشاهده تاثیر به عنوان متغیر کمکی در برآورد روند استفاده شده است، به عنوان کریجینگ برتر انتخاب شد. EC بسزایی دارد. در نتیجه کریجینگ برونی که در آن از همچنین با بهره گیری از کریجینگ برونی و مقایسه آن با کریجینگ عام اثبات گردید استفاده از داده های کیفی شبکه ای با 111 حلقه چاه، اطلاعاتی برابر با شبکه پایش اولیه با مجموع 237 حلقه چاه، در اختیار قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, نظریه اطلاع, زمین آمار, واریوگرام, اعتباریابی, نیترات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036460,
author = {اکبرزاده, مسلم and قهرمان, بیژن},
title = {استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {613--629},
numpages = {16},
keywords = {نظریه اطلاع، زمین آمار، واریوگرام، اعتباریابی، نیترات، هیدروژئوشیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع
%A اکبرزاده, مسلم
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]