آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (525-536)

عنوان : ( حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی )

نویسندگان: سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از ارائه نظریه محیط های متشابه، روش های مقیاس سازی زیادی به منظور غلبه بر مشکل تغییرپذیری خاک ها و نیز رسیدن به حل های عمومی معادله ریچاردز توسعه یافته و به گستردگی به کار رفته اند. به تازگی ، روشی برای مقیاس سازی معادله ریچاردز برای خاکهای غیرمتشابه ارائه شده است به نحویکه معادله مقیاس شده برای گستره وسیعی از خاک ها مستقل از ویژگی های خاک می باشد. در این روش، برای بیان ویژگی های هیدرولیکی خاکها از توابع توانی – نمایی استفاده می شود که برای گستره محدودی از رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک کارایی دارد . به همین دلیل، این روش برای فرآیندهایی که در آن ها رطوبت یا پتانسیل ماتریک از این گستره تجاوز کند، قابل کاربرد نیست . بنابراین ، این مطالعه با هدف عمده بسط این روش برای گستره وسیع تری از رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک انجام شد . این هدف با اصلاح توابع هیدرولیکی توانی – نمایی محقق گردید و روش مقیاس سازی برای گستره کامل رطوبتی (از اشباع تا خشک) بسط داده شد . هدف دیگر این تحقیق حل معادله ریچاردز برای شرایط نفوذ آب در خاک با استفاده از روش مقیاس سازی پیشنهادی، بوده است . برای این منظور، حل های عددی معادله مقیاسشده ریچاردز با استفاده از یک شکل مقیاسشده معادله سه - جزئی فیلیپ با ضرایب مستقل از خاک ، تقریب زده شد . حل تقریبی به دست آمده با استفاده از دادههای موجود در منابع حاصل از آزمایشهای نفوذ بر روی یک خاک شنی و دو خاک رسی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که حل مذکور قادر است تخمینی قابل قبول (با بیشترین میانگین خطای نسبی 9% برای موارد مطال عه شده ) از مقادیر اندازه گیریشده نفوذ آب در خاک ارائه دهد . همچنین نشان داده شد که این حل می تواند با دقت بالایی (با بیشترین میانگین خطای نسبی 4% برای موارد مطالعه شده ) حل عددی معادله ریچاردز را (در شرایط برابر و با استفاده از توابع هیدرولیکی یکسان ) تقریب بزند. بر این اساس و به دلیل سادگی کاربرد، این حل به عنوان جایگزین ی برای حل عددی معادله ریچاردز و یا سایر معادلات تجربی نفوذ، پیشنهاد میشود. همچنین این حل میتواند به سادگی برای تعیین توابع هیدرولیکی خاکها با استفاده از حل معکوس به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, تغییرپذیری, خاکهای متشابه, خاکهای غیرمتشابه, توابع هیدرولیکی توانی – نمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036461,
author = {صادقی, سیدمرتضی and قهرمان, بیژن and ضیائی, علی نقی and داوری, کامران},
title = {حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {525--536},
numpages = {11},
keywords = {تغییرپذیری، خاکهای متشابه، خاکهای غیرمتشابه، توابع هیدرولیکی توانی – نمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی
%A صادقی, سیدمرتضی
%A قهرمان, بیژن
%A ضیائی, علی نقی
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]