رشد فناوری, دوره (7), شماره (26), سال (2011-6) , صفحات (25-32)

عنوان : ( بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , آزاده کیانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ویژگی های رفتاری و فردی مدیران شرکت هایی پرداخته شده است که در شرکت های فناور نوپا بوده و در محیط های حمایتی به فعالیت مشغولند. در این تحقیق تلاش شده است شاخص های فردی موثر در موفقیت این گروه از مدیران شناسایی و ارائه گردد. همچنین این تحقیق تلاش می کند ویژگی ها و شاخص های موثر در انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و در نتیجه پیشرفت و بهبود صنعت کشوررا تعیین کند. برای مطالعه ی موردی شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری خراسان در نظر گرفته شده اند. بر مبنای نتایج این تحقیق از میان ویژگی های متعدد شخصیتی افراد، 6 ویژگی و شاخص فردی برجسته انتخاب شد که عبارتند از: داشتن اعتماد به نفس، توانایی رهبری، خلاقیت وابتکار، مشارکت و تفویض اختیار، مهارت های روابط انسانی و کنترل درونی. شاخص ها و ویژگی های پیش گفته بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات دیگر محققین شنایایی و تعیین شده اند. آنگاه از طریق بررسی نتایج به دست آمده از توزیع پرسشنامه بین مدیران، اطلاعات لازم به دست آمد و از این رهگذر، شاخص های فردی موثر در موفقیت مدیران مورد بحث شناسایی گردید. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که فرضیه های اول و ششم مطرح شده در تحقیق درست هستند یعنی اعتماد به نفس و کنترل درونی به عنوان شاخص های موثر در موفقیت این مدیران مورد تایید قرار می گیرد. در این تحقیق به بحث رضایتمندی کارکنان پرداخته نشده است.

کلمات کلیدی

, ویژگی های رفتاری, اعتماد به نفس, رهبری, کنترل درونی, پارک علم وفناوری, موفقیت مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036463,
author = {ملک زاده, غلامرضا and آزاده کیانی نژاد},
title = {بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان},
journal = {رشد فناوری},
year = {2011},
volume = {7},
number = {26},
month = {June},
issn = {1735-5486},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {ویژگی های رفتاری، اعتماد به نفس، رهبری،کنترل درونی، پارک علم وفناوری، موفقیت مدیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
%A ملک زاده, غلامرضا
%A آزاده کیانی نژاد
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2011

[Download]