رشد فناوری, دوره (4), شماره (13), سال (2009-2) , صفحات (20-25)

عنوان : ( مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادی )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالشهای مهم پیادهسازی و پذیرش مدیریت دانش به عنوان فلسفه مدیریتی در سازمانهای دانشمحور و فناورانه این است که نرخ برگشت سرمایه احتمالی اقدامات مدیریت دانش چیست؟ و در ادامه ابزارهای محاسبه ROI و عوامل اقتصادی مدیریت دانش که هزینههای مشاوره اولیه تا سرمایهگذاری در ساختارهای مدیریتی جدید و آموزش کارکنان را شامل میگردد، چه هستند؟ در این مقاله به بررسی جوانب مالی مدیریت دانش از دیدگاه اقتصادی و برگشت سرمایه و نیز ارزش زمانی و ارزش تدریجی اقدامات مدیریت دانش پرداخته میشود. هزینههای توسعه زیرساختهای اطلاعاتی، هزینههای سربار، پیمانکاری و هزینههای آشکار و پنهان مدیریت دانش و چگونگی توجیه هزینه سرمایه گذاری در فناوریهای جدید از مواردی هستند که در این بررسی مورد توجه قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مدیریت دانش , برگشت سرمایه , دارایی های ملموس , دارایی های ناملموس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036465,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادی},
journal = {رشد فناوری},
year = {2009},
volume = {4},
number = {13},
month = {February},
issn = {1735-5486},
pages = {20--25},
numpages = {5},
keywords = {اقتصاد مدیریت دانش ، برگشت سرمایه ، دارایی های ملموس ، دارایی های ناملموس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2009

[Download]