رشد فناوری, دوره (2), شماره (5), سال (2006-2) , صفحات (21-26)

عنوان : ( ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزامات )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین نیازهای امروز کشورهای در حال توسعه، تصمیمگیری در رابطه با چگونگی سرمایهگذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینههای بالای پژوهش و توسعه فناوری از سوی دیگر، اهمیت روزافزونی یافته است. از این رو ارزیابی فناوری بهعنوان یکی از مناسبترین ابزارها برای کمک به این نوع تصمیمگیریها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و با نگاهی تازه مورد استفاده مدیران و سیاستگذاران دانش و فناوری قرار گیرد. ارزیابی فناوریهای نوین نظیر ریز فناوری، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نیز نیازمند کاربرد روشهای نو در ارزیابی است. این روشها از نظامهای دیگر علمی استنتاج شده و برای مقاصد خاصی طراحی میشود. به همین جهت باید امکانپذیری اجرا و نیاز به اصلاح و تعدیل در روشها را مورد توجه قرار داد. در این مقاله مفاهیم، انواع و رویکردهای ارزیابی فناوری و روش ترسیم نقشه راه به عنوان ابزاری سودمند در ارزیابی فناوریهای نوین، معرفی و مورد استفاده قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, فناوری . ارزیابی . نقشه راه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036466,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزامات},
journal = {رشد فناوری},
year = {2006},
volume = {2},
number = {5},
month = {February},
issn = {1735-5486},
pages = {21--26},
numpages = {5},
keywords = {فناوری . ارزیابی . نقشه راه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزامات
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2006

[Download]