اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش , 2013-05-18

عنوان : ( سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , محمد مهدی مؤمنی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در متن گسترش فناوری رایانه‌ای و به تبع آن پیدایش آموزش الکترونیکی همه عرصه‌های زندگی از جمله نظام تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که اگر فناوری به یک باره وارد حوزه برنامه درسی و آموزش و جایگزین نظام فعلی برنامه درسی شود، چالش‌های جدی پدید خواهد آورد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تناسب نرم افزارهای آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه با اصول اساسی برنامه درسی صورت پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زبان (68 نفر) و ریاضی (63 نفر) آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد بوده که تمامی آن‌ها به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (t مستقل) استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان تناسب نرم افزارهای آموزشی در مؤلفه‌های محتوا، روش تدریس و ارزشیابی، در حد مطلوب، در مؤلفه هدف نسبتاً مطلوب و در بخش کاربرد نرم افزارها نسبتاً نامطلوب بوده و همچنین، میزان آشنایی و استفاده از نرم افزارهای مزبور توسط دبیران، نسبتاً نامطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, نرم افزار, آموزش الکترونیکی, طراحی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036468,
author = {جعفری ثانی, حسین and محمد مهدی مؤمنی and پاک مهر, حمیده},
title = {سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی},
booktitle = {اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نرم افزار-آموزش الکترونیکی- طراحی- برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمد مهدی مؤمنی
%A پاک مهر, حمیده
%J اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش
%D 2013

[Download]