رشد فناوری, دوره (2), شماره (8), سال (2006-11) , صفحات (21-25)

عنوان : ( بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات برای استقرار و نهادینه سازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه زیرساخت های هوشمندی است که این حرکت را تسهیل و امکان پذیر می سازند. از جمله این اقدامات، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط فناور در مراکز کارآفرینی، مراکز رشد فناوری و پردیس های دانش و فناوری است که در کشور ما نیز اقداماتی در این خصوص انجام شده است. در این رهگذر، شرکت های دانش بنیان، نقشی اساسی و مهم در تجاری سازی نتایج پژوهش و توسعه فناوری دارند و با ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوین در اقتصادهای در حال صنعتی شدن، جایگاهی خاص می یابند. اما متاسفانه این شرکت ها با مسائل و مشکلا ت بسیار مهمی در عرصه اقتصادی مواجه می شوند که مهمترین آنها مشکلا ت بازاریابی محصولا ت یا خدمات است. در این بررسی برخی از نکات مهم و قابل توجه در امر بازاریابی و فروش فناوری ها مطرح می گردد و مهمترین ویژگی های بازاریابی و فروش فناوری مطرح و به اقدامات ضروری در این خصوص اشاره می شود.

کلمات کلیدی

فناوری.بازاریابی فناوری.اقتصاد دانش بنیان.شرکت های فناور.فن بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036469,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها},
journal = {رشد فناوری},
year = {2006},
volume = {2},
number = {8},
month = {November},
issn = {1735-5486},
pages = {21--25},
numpages = {4},
keywords = {فناوری.بازاریابی فناوری.اقتصاد دانش بنیان.شرکت های فناور.فن بازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2006

[Download]