رشد فناوری, دوره (1), شماره (3), سال (2005-7) , صفحات (20-27)

عنوان : ( ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین و اساسیترین اقدامات برای استقرار و نهادینه سازی اقتصاد دانش محور، توسعه زیرساختهای هوشمندی است که این حرکت را تسهیل و امکانپذیر میسازند. بدیهی است ارزیابی مستمر عملکرد چنین زیرساختهایی از اهمیت خاصی برخوردار است و در اصلاح حرکت و انجام اقدامات توسعه ای، عامل کلیدی محسوب میگردد. پارکها و مراکز رشد علم و فناوری میتوانند یکی از مهمترین زیرساخت های هوشمند برای ایجاد اقتصاد دانشمحور محسوب گردند؛ به شرط آنکه عملکرد آنها به طور مستمر ارزیابی و پایش شود. ارزیابی عملکرد و تعیین معیارهای مناسب، مستلزم نگرش عمیق به موارد ذیل است: •چگونگی آغاز به کار و شکل گیری؛ •وظایف، اهداف و فعالیتها؛ •ارزیابی خدمات و اثرات عملکردی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در این بررسی تلاش شده است تا با نگرشی بر ویژگیهای مورد انتظار، تجارب موجود و مطالعات انجامشده، معیارهای عملکردی مناسب برای ارزیابی عملکرد پارکها و مراکز رشد مطرح و پیشنهاد شوند. بررسی خروجیها، ارزش افزوده و بهترین اقدامات عملکردی این نهادها، محمور این بررسی و مطالعه است و برای ارائه معیارهای پیشنهادی مورد استفاده قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, پارک علم و فناوری, مرکز رشد, ارزیابی عملکرد, توسعه فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036471,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری},
journal = {رشد فناوری},
year = {2005},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-5486},
pages = {20--27},
numpages = {7},
keywords = {پارک علم و فناوری، مرکز رشد، ارزیابی عملکرد، توسعه فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2005

[Download]