دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2013-05-08

عنوان : ( سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش دانش مدیریت و توسعه ابزارهای کیفی و کمی برای اندازه گیری موفقیت یا عدم موفقیت سازمانهای دولتی و غیردولتی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی، به حدی قابل توجه بوده است که امروزه تقریبا همگی بر نقش قابل توجه تئوری ها و ابزارهای مدیریت در بهبود عملکرد سازمان ها اتفاق نظر دارند. اگر چه در دهه های اخیر موضوعاتی نظیر مسئولیت های اجتماعی شرکت، اخلاقیات سازمان، کارافرینی و نوآوری و موضوعاتی مشابه در حوزه های مدیریتی مطرح شده و از جانب سازمان ها حداقل در ظاهر تعقیب می شود، اما واقعیت آن است که خود این موضوعات همگی در یک مقوله بزرگتر تحت عنوان سرمایه سازمانی قابل ساماندهی است. منظور از سرمایه سازمانی مجموعه ای از سرمایه ها و دارایی های غیرملموس یک سازمان است که طیف گسترده ای از سرمایه های معنوی، سرمایه های انسانی، سرمایه های ارتباطی، سرمایه های اطلاعاتی و نظایر آن را تشکیل داده و رسیدن به اهداف و رسالت سازمان را تسهیل می نماید. در این مقاله با مروری بر مفهوم سرمایه سازمانی و ذکر شاخص هایی برای سرمایه سازمانی تلاش می شود تا با تاکید بر تعالیم قرآن کریم، جنبه هایی از سرمایه سازمانی به همراه زیرشاخص های سرمایه سازمانی مورد تاکید قرار گرفته و نقش و اهمیت این سرمایه در موفقیت و رسیدن به اهداف سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت, سرمایه سازمانی, سرمایه اجتماعی, شاخص های سرمایه سازمانی, تعالیم قرآن کریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036478,
author = {محمدی, حسین},
title = {سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی، شاخص های سرمایه سازمانی، تعالیم قرآن کریم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم
%A محمدی, حسین
%J دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2013

[Download]