پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (211-225)

عنوان : ( بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: علیرضا مقدم , میلاد قلعه بان تکمه داش , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب همواره یکی از چالش های مدیران وتصمیم گیرندگان در حوزه منابع آب بوده است. در این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین آب دشت مشهد براساس پارامترهای کیفی موثر در طبقه بندی های شرب و کشاورزی پهنه بندی شد و سپس روند تغییرات زمانی و مکانی آن ها بررسی و دلایل آن تجزیه و تحلیل گردید. سری های زمانی تشکیل شده برای 3 پارامتر TDS,PH,EC ارزیابی گردید و تاثیر عوامل مختلف به ویژه نوسانات آب و هوایی در دوره های زمانی 3 ساله مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش فعالیت ها ی انسانی ، نوسانات آب و هوایی ، دمای آب و آلودگیهای انتقال یافته از خارج از محدوده مطالعاتی به ترتیب از عوامل موثر بر کیفیت آب دشت مشهد است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی, نوسانات آب و هوایی, روند زمانی و مکانی, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036487,
author = {مقدم, علیرضا and قلعه بان تکمه داش, میلاد and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2013},
volume = {20},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-2077},
pages = {211--225},
numpages = {14},
keywords = {پهنه بندی- نوسانات آب و هوایی- روند زمانی و مکانی- کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A مقدم, علیرضا
%A قلعه بان تکمه داش, میلاد
%A اسماعیلی, کاظم
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2013

[Download]