پژوهش های ادب و زبان فرانسه, دوره (2), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (99-115)

عنوان : ( مطالعه مفهوم زمان در تخیل پروست با تکیه بر نقش تصاویر تاریخی در کمبره )

نویسندگان: نگار مزاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در نظر دارد تا با بررسی مفهوم زمان در تصاویر ادبی کمبره اثر پروست، گامی در جهت شناخت بهتره این نویسنده بردارد. در این مقاله تلاش شده است تا با مقایسه تاثیر تاریخ کهن و تاریخ معاصر در تخیل نویسنده، نقش زمان را در آفریتش این اثر آشکار نماییم. از نظر ژیلبر دوران در پشت تمام تصاویر ادبی موضوع زمان نهفته است.در حقیقت تخیل عکس العملی دفاعی از طرف انسان علیه زمان و مرگ است. قهرمان داستان با جهانی تهدیدکننده روبروست ولی با تخیلش از خلال تصاویری که با طبیعت پیوند خورده اند، جهان پیرامونش را آرام میسازد.بلوغ فکری و تحولی درونی در رفتار او پدید میآید و بدین طریق روند فردیت او سیری آرام به خود می گیرد. هدف ما در این مقاله شناخت نقش تاریخ کهن بر تصاویر ادبی کمبره و مقایسه آن بانقش تاریخ معاصر بر تخیل نویسنده در خلق تصاویر ادبی در پاریس است.

کلمات کلیدی

, پروست, تصاویر تاریخ کهن, تصاویر تاریخ معاصر, تخیل, ژیلبر دوران, کمبره, زمان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036495,
author = {مزاری, نگار},
title = {مطالعه مفهوم زمان در تخیل پروست با تکیه بر نقش تصاویر تاریخی در کمبره},
journal = {پژوهش های ادب و زبان فرانسه},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-1569},
pages = {99--115},
numpages = {16},
keywords = {پروست، تصاویر تاریخ کهن، تصاویر تاریخ معاصر، تخیل، ژیلبر دوران، کمبره، زمان، مرگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مفهوم زمان در تخیل پروست با تکیه بر نقش تصاویر تاریخی در کمبره
%A مزاری, نگار
%J پژوهش های ادب و زبان فرانسه
%@ 2322-1569
%D 2013

[Download]