چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-19

عنوان : ( ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری و قابلیّت هضم ظاهری فسفر تریتیکاله یک آزمایش به روش جمع آوری کل مدفوع با استفاده از 80 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در سن 23-20 روزگی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×2) با 5 تکرار و 4 قطعه در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل 2 رقم ترییکاله و دو سطح آنزیم (صفر و 500 واحد آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره) بود. جیره های آزمایشی به نحوی تنظیم شدندکه نمونه های تریتیکاله مورد آزمایش تنها منبع تامین کننده انرژی و فسفر جیره باشند. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت تریتیکاله 3266 کیلو کالری در هر کیلو گرم ماده خشک بدست آمد. استفاده از آنزیم فیتاز اثر معنی داری برمیزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت و قابلیت هضم ظاهری فسفر تریتیکاله نشان داد (05/0P<). با افزودن آنزیم فیتاز به جیره انرژی قابل متابولیسم ظاهری و قابلیت هضم ظاهری تریتیکاله به ترتیب به میزان 7/2 و 5/9% افزایش نشان داد.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم ظاهری, تریتیکاله, فیتاز, فسفر, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036506,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and عاقل, حسن},
title = {ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم ظاهری، تریتیکاله، فیتاز، فسفر، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A عاقل, حسن
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]