کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2013-09-16

عنوان : ( بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر ارتباط بین داراییهای نامشهود شرکتها با ارزش بازار آنها را مورد بررسی قرار میدهد. دارایی های نامشهود آن دسته از داراییهای بلندمدتی هستند که ماهیت فیزیکی ندارند. متغیر مستقل پژوهش داراییهای نامشهود و متغیر وابسته ارزش بازار است، دارایی عملیاتی، بدهی عملیاتی، دارایی مالی، بدهی مالی، نرخ تورم، درآمد عملیاتی عادی و غیرعادی متغیرهای کنترلی تحقیق را تشکیل میدهند. شرکتهای صنعت داروسازی پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار در فاصله زمانی سالهای 1380 تا 1389 جامعه تحقیق و نمونه شامل 160 شرکت -سال است. نتایج آزمونها نشان داد که بین داراییهای نامشهود گزارش شده و ارزش بازار ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که درآمد عملیاتی غیرعادی رابطه مثبت و معناداری با ارزش بازار شرکت داشته است.

کلمات کلیدی

, ارتباط ارزشی, ارزش بازار, داراییهای نامشهود, درآمد عملیاتی غیرعادی, مدل فلتام و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036507,
author = {محمد قهرمان ایزدی and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارتباط ارزشی، ارزش بازار، داراییهای نامشهود، درآمد عملیاتی غیرعادی، مدل فلتام و اولسون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
%A محمد قهرمان ایزدی
%A بهنامه, مهدی
%J کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2013

[Download]