دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی اثرات دور آبیاری، کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب در خاک و محلول‌پاشی اسیدهیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط مشهد )

نویسندگان: محسن جهان , فریما دعائی , رضوان سهرابی رنانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی، یکی از تکنیکهای پیش رو استفاده از مواد افزودنی به خاک ازجمله پلیمرهای سوپر جاذب به عنوان اصلاح کننده خاک می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات پلیمر سوپر‌جاذب و محلول‌پاشی اسید هیومیک بر اجزای عملکرد لوبیا در شرایط مشهد انجام شده است. آزمایش در قالب طرح اسپلیت استریپ بلوک با سه تکرار اجرا شد. عامل کرت اصلی شامل سوپر جاذب، در سه سطح صفر، مقدار توصیه شده (40 کیلوگرم در هکتار) و دو برابر مقدار توصیه شده (80 کیلوگرم در هکتار)، و عامل کرت فرعی کاربرد اسید هیومیک در دو سطح صفر و مقدار توصیه شده و عامل نواری دور آبیاری در دو سطح 7 و 14 روز بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه درغلاف(6.36 )، تعداد غلاف در بوته(8.91 ) ، تعداد دانه در بوته (56.6)، وزن دانه در بوته) 16.67) در آبیاری هفت روزبا مصرف هیومیک و کمترین تعداد دانه درغلاف (4.6)، تعداد غلاف در بوته (5.67)، تعداد دانه در بوته (25.83)، وزن دانه در بوته (8.16) در آبیاری 14 روز بدون مصرف هیومیک حاصل شد.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, سوپر جاذب, لوبیا قرمز, اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036528,
author = {جهان, محسن and دعائی, فریما and سهرابی رنانی, رضوان},
title = {بررسی اثرات دور آبیاری، کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب در خاک و محلول‌پاشی اسیدهیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط مشهد},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اجزای عملکرد، سوپر جاذب، لوبیا قرمز، اسید هیومیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات دور آبیاری، کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب در خاک و محلول‌پاشی اسیدهیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط مشهد
%A جهان, محسن
%A دعائی, فریما
%A سهرابی رنانی, رضوان
%J دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2013

[Download]