طاق, دوره (56), شماره (127), سال (2012-1) , صفحات (57-62)

عنوان : ( بحران سکونت- بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده در پهنه های مسکونی )

نویسندگان: محسن صفاریان طوسی , نونا مسگرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل تهدیدزا در پهنه‌های مسکونی می‌پردازد و هدف از آن یافتن ریشه‌ها و دلایل عدم مطلوبیت و افت کیفیت در پهنه‌های مسکونی و جستجوی راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از تداوم روند فعلی و بازگرداندن مفهوم -سکون- به این گونه بافتهاست. سکونت در تاریخ شهرسازی همواره از شناسه‌هایی برخوردار بوده است از جمله: امنیت و ایمنی، آرامش و آسایش، احساس خودمانی و حس تعلق. اما در سالهای اخیر و در پی تحولات توسعه در شهرها که اغلب محصول برنامه‌ریزی شهری و کاربری زمین می‌باشند، ویژگی‌های فوق کمرنگ شده است. در این نوشتار ابتدا به طرح این سئوال پرداخته شده است: عوامل اصلی تهدیدکننده بافت مسکونی کدامند و سرانجام بافت‌های مسکونی در آینده چیست؟ بدین منظور بررسی و مطالعه موردی در چند حوزه مسکونی شهر مشهد صورت گرفته است و از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت میدانی به آسیب‌شناسی این گونه پهنه‌ها پرداخته شده است. در بخش یافته‌ها به دسته‌بندی آسیب‌ها و عوامل تاثیرگذار در بافت پرداخته شده است و به منظور برون رفت از این بحران راهکارهای عملی ارایه شده است. در پایان، انطباق راهکارهای اجرایی با عوامل تهدیدکننده در پهنه‌های مسکونی در قالب جدول ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی

, محلات مسکونی, سلسله مراتب, قلمرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036548,
author = {محسن صفاریان طوسی and مسگرانی, نونا},
title = {بحران سکونت- بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده در پهنه های مسکونی},
journal = {طاق},
year = {2012},
volume = {56},
number = {127},
month = {January},
issn = {2343-1283},
pages = {57--62},
numpages = {5},
keywords = {محلات مسکونی، سلسله مراتب، قلمرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بحران سکونت- بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده در پهنه های مسکونی
%A محسن صفاریان طوسی
%A مسگرانی, نونا
%J طاق
%@ 2343-1283
%D 2012

[Download]