هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه )

نویسندگان: مرتضی علیرضایی نغندر , مجید عزیزی ارانی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خاصیت آللوپاتی گیاه برازمبل در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. تیمارها شامل آب مقطر و 4 نوع عصاره آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی از قسمت گل، برگ و ساقه بودند. پس از آماده سازی عصاره ها، تأثیرشان بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کاهو و تربچه با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانه زنی بترتیب در عصاره های ساقه و گل بدست آمد. همچنین عصاره های متانولی و تیمار شاهد بترتیب کمترین و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را نشان دادند. وزن تر گیاهچه در عصاره های متانول و هگزان بترتیب کمترین و بیشترین بود. بطور کلی نتایج حاکی از آن بودکه عصاره های متانولی حاصل از گل، بیشترین اثر بازدارندگی را در سرعت و درصد جوانه زنی و کمترین میانگین وزن تر و خشک گیاهچه را در بذر هر دو گیاه کاهو و تربچه بدنبال داشته اند.

کلمات کلیدی

, 1آللوپاتی, بازدارندگی جوانه زنی, برازمبل, عصاره گیری, متانول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036549,
author = {علیرضایی نغندر, مرتضی and عزیزی ارانی, مجید and طاهری, پریسا},
title = {بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {1آللوپاتی، بازدارندگی جوانه زنی، برازمبل، عصاره گیری، متانول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه
%A علیرضایی نغندر, مرتضی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A طاهری, پریسا
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]