اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (81), سال (2013-5) , صفحات (23-50)

عنوان : ( بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی )

نویسندگان: مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , مجتبی مجاوریان , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی اولویت‌ اساسی در برنامه‌ توسعه اقتصادی اکثر کشورهاست. اما نکته اساسی در مورد این بنگاه‌ها که کمتر به آن توجه شده است مربوط به وضعیت بنگاه‌ها پس از احداث و بهره‌برداری می‌باشد. آمارها در بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، حدود 33 درصد از واحدهای کوچک و خود اشتغال در سال اول فعالیت، بیش از 50 درصد در دو سال اول و تقریبا- 67 درصد در پایان سال پنجم از شروع فعالیت ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. مهمترین عامل مربوط به ناکامی و توقف این بنگاه‌ها، محدودیت‌های مالی جهت تامین سرمایه در گردش آن‌ها عنوان شده است. با توجه به این موضوع رویکرد اصلی این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در کاهش محدودیت مالی بنگاه‌های کوچک و به تبع آن رشد سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده است. برای بررسی این موضوع بنگاه‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده‌ در صنعت زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 انتخاب و با گروهی دیگر از بنگاه‌های این دو صنعت که از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده استفاده نکرده بودند با استفاده از روش جورسازی و مدل شتاب سرمایه‌گذاری مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اعطای اعتبارت بنگاه‌های زودبازده سبب کاهش محدودیت‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات در صنعت زنبورداری شده است. با این وجود نتایج نشان می‌دهد اعطای این اعتبارات در صنعت دامپروری نه تنها سبب کاهش محدودیت‌های مالی و افزایش سرمایه‌گذاری نشده بلکه محدودیت‌های مالی در بنگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات طی دوره مورد بررسی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط, محدودیت‌های مالی, سرمایه گذاری, روش جورسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036551,
author = {شعبان زاده خوشرودی, مهدی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and مجتبی مجاوریان and قربانی, محمد},
title = {بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {81},
month = {May},
issn = {1022-4211},
pages = {23--50},
numpages = {27},
keywords = {اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت‌های مالی، سرمایه گذاری، روش جورسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی
%A شعبان زاده خوشرودی, مهدی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A مجتبی مجاوریان
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]