اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (81), سال (2013-5) , صفحات (203-229)

عنوان : ( شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G )

نویسندگان: سامان ضیایی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، شبیه سازی کوتاه مدت اثرات خشکسالی سال 87- 1386 در زیربخش زراعت در قالب مدل تعادل عمومی کاربردی چندمنطقه ای Iran ORANI-G بود. برای این منظور، سه سناریوی کاهش در میزان آب در دسترس در این زیربخش مورد بررسی قرارگرفت و اثرات آنها بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال کل، تولید ناخالص منطقه ای و اشتغال در هر استان شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناحالص داخلی و اشتغال کل، در تمام سناریوها کاهش می یابد. نتایج منطقه ای، حاکی از کاهش تولید ناخالص منطقه ای، در همه استانهای کشور بود. افزون بر آن، به غیر از استان همدان و کرمان که در همه سناریوها، رشد اشتغال در آنها مثبت بود، در سایر استانها میزان اشتغال کاهش یافت. همچنین، اثر سناریوهای فوق بر بخش های تجمیع شده نشان داد که بیشترین زیان کاهش ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی است. بنابراین، مدیریت این پدیده می تواند تبعات زیان بار آن را در اقتصاد کشور و به ویژه مناطق روستایی کاهش دهد. به علاوه، نتایج منطقه ای می توانند اطلاعات زیادی را در اختیار سیاستگذاران، جهت برنامه ریزی های اقتصادی مناسب تر خاص آن استان قرار دهد.

کلمات کلیدی

, : تعادل عمومی, شبیه سازی, Iran ORANI-G,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036553,
author = {سامان ضیایی and صبوحی صابونی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2013},
volume = {21},
number = {81},
month = {May},
issn = {1022-4211},
pages = {203--229},
numpages = {26},
keywords = {: تعادل عمومی، شبیه سازی، Iran ORANI-G، خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G
%A سامان ضیایی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2013

[Download]