هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی Artemisia scoparia )

نویسندگان: روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین اثر تراکم های کاشت مختلف (در سه سطح 30 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، انجام گرفت. در Artemisia scoparia Waldst. et Kit عملکرد اسانس درمنه دارویی این مطالعه، ارتفاع بوته (سانتی متر)، وزن تر و خشک (گرم)، شاخه زایی جانبی، درصد و عملکرد اسانس (میلی لیتر بر متر مربع) در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد، اثر فاصله کاشت بر تمام صفات مورد بررسی در سطوح آماری 1 156 سانتی متر) به ترتیب مربوط به / 45 ) و همچنین ارتفاع بوته ( 41 / درصد معنی دار بود. بیشترین شاخه زایی جانبی (با میانگین 4 151 گرم) مربوط به فاصله کشت / 452 و 5 / 30 سانتی متر بود. بیشترین وزن تر و خشک (به ترتیب 28 × 40 و 30 × فواصل کشت 40 30 سانتی متر و × 30 سانتی متر برآورد شد. بالاترین درصد اسانس ( 2 میلی لیتر در 100 گرم) در گیاهان کشت شده در تراکم 30 ×40 30 سانتی متر بود. با توجه به نتایج بدست آمده × 10 میلی لیتر در متر مربع) مربوط به تراکم کاشت 40 / بالاترین عملکرد اسانس ( 19 30 به سبب افزایش عملکرد اسانس مناسب ترین شرایط تولید را ایجاد می نماید.

کلمات کلیدی

, تراکم کشت, عملکرد اسانس, عملکرد بیولوژیک. , Artemisia scoparia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036556,
author = {عامری, روح اله and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی Artemisia scoparia},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تراکم کشت، عملکرد اسانس، عملکرد بیولوژیک. ،Artemisia scoparia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی Artemisia scoparia
%A عامری, روح اله
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]