هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی تأثیر تغذیه برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر رشد، بازده و عملکرد اسانس ترخون )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر کاربرد برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر رشد، بازد و عملکرد اسانس گیاه ترخون، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کودهای نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم هر 5 و 10 گرم در لیتر) بودند. صفات مورد ارزیایی شامل وزن تر و خشک تک بوته، قطر بوته، ارتفاع بوته، ،2/ کدام در 4 سطح (صفر، 5 تعداد ساقه فرعی، بازده و عملکرد اسانس بودند. نتایج نشان داد که کاربرد نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم اثر معنی داری بر قطربوته، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک تک بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد اسانس ترخون دارد. اثر متقابل این دو نمک تنها بر وزن تر تک بوته و بازده اسانس معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, ترخون, تغذیه برگی, نیترات کلسیم, نیترات پتاسیم, رشد, اسانس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036558,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی تأثیر تغذیه برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر رشد، بازده و عملکرد اسانس ترخون},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ترخون، تغذیه برگی، نیترات کلسیم، نیترات پتاسیم، رشد، اسانس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر تغذیه برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر رشد، بازده و عملکرد اسانس ترخون
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]