هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( مطالعه تأثیر نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر میزان تغییرات اجزای مهم اسانس ترخون در منطقه کرج )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترخون گیاهی چند ساله از خانواده گل مینا است که بخاطر برگ های معطر خود بعنوان چاشنی استفاده می شود. استراگول مهمترین ترکیب اسانس ترخون است که مقدار آن از 40 تا 60 درصد بسته به واریته و خواستگاه متغیر است. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کاربرد برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر درصد اجزای مهم اسانس ترخون انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کودهای نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم هر کدام در 4 سطح (صفر، 5 و 10 گرم در لیتر) بودند. بوته ها در مرحله تمام گل برداشت و در سایه خشک شدند. از دستگاه کلونجر برای تقطیر با آب ،2/5 و دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC) استفاده گردید. اسانس توسط دستگاه کروماتوگراف گازی 6 %)، ترانس بتا / 82 %)، بتا فلاندرن ( 03 / مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. نتایج آنالیز اسانس نشان داد که استراگول ( 47 (GC/MS) 4 %) عمده ترین اجزای تشکیل دهنده اسانس ترخون کشت شده در کرج بودند. محلول پاشی نیترات کلسیم اثر معنی داری / اسیمن ( 71 بر درصد بتا فلاندرن داشت اما بر میزان استراگول و ترانس بتا اسیمن تأثیری نداشت. کاربرد برگی نیترات پتاسیم تأثیر معنی (P<٠/٠٥) داری بر میزان استراگول، بتا فلاندرن، ترانس بتا اسیمن نداشت. اثر متقابل این دو کود بر میزان بتافلاندرن و ترانس بتا اسیمن در سطح %5 معنی دار بود در حالی که کاربرد توأم آنها تأثیر معنی داری بر میزان استراگول اسانس نداشت.

کلمات کلیدی

, ترخون, اسانس, محلول پاشی, نیترات کلسیم, نیتران پتاسیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036559,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {مطالعه تأثیر نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر میزان تغییرات اجزای مهم اسانس ترخون در منطقه کرج},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ترخون، اسانس، محلول پاشی، نیترات کلسیم، نیتران پتاسیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تأثیر نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر میزان تغییرات اجزای مهم اسانس ترخون در منطقه کرج
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]