هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , دکتر وحید روشن سروستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان، آزمایشی شامل 3 سطح آبیاری (شاهد- 500 ، تنش متوسط- 375 و تنش شدید- 250 میلی لیتر در روز) با 3 تکرار و بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام پذیرفت. صفات فیزیولوژیکی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند شامل: اندازه گیری میزان فتوسنتز، تعرق روزنه ای، هدایت روزنه ای، دی اکسید کربن اطاقک روزنه ای، و دمای سطح برگ بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تنش خشکی بر صفات مورد در بیشتر موارد تیمار آبیاری کامل بیشترین میزان را در صفات .(P≤0/ و 05 P≤0/ اندازه گیری اثر معنی داری داشتند ( 01 فیزیولوژیکی به خود اختصاص داد. در مورد دی اکسید کربن اطاقک روزنه ای، فتوسنتز و تعرق روزنه ای بیشترین میزان مربوط به تیمارآبیاری کامل و کمترین میزان مربوط به تیمار تنش سخت بود. در مورد هدایت روزنه ای بیشترین میزان مربوط به تیمار تنشی متوسط و کمترین میزان مربوط به تیمار تنشی سخت بود. همچنین دمای سطح برگ نیز با شدت گرفتن شرایط تنش و کاهش میزان آب بافت گیاه افزایش یافت. در کل نتیجه گیری شد که با کاهش آب در دسترس و شدت یافتن شرایط تنش خشکی فرآیندهای فیزیولوژیکی با کاهش و نقصان روبرو می گردند و گیاهان قرار گرفته در تیمار آبیاری کامل و تنش متوسط شرایط مطلوب تری را نسبت به تنش شدید دارا بودند.

کلمات کلیدی

, ریحان, تنش خشکی, فتوسنتز, تعرق و دمای سطح برگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036561,
author = {عامری, روح اله and عزیزی ارانی, مجید and تهرانی فر, علی and دکتر وحید روشن سروستانی},
title = {بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ریحان، تنش خشکی، فتوسنتز، تعرق و دمای سطح برگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی
%A عامری, روح اله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A تهرانی فر, علی
%A دکتر وحید روشن سروستانی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]