پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (89-105)

عنوان : ( آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد )

نویسندگان: عابدین واحدیان مظلوم , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی روشهای پیاده سازی یک سامانه ی آموزش شهروندی با بهره گیری از بستر ارتباطی برخط و با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلان شهر مذهبی مشهد میپردازد. این تحقیق به بررسی سابقه ی موضوع و ظرفیت های موجود زمانی - مکانی در شهر برای ارائه ی آموزش های غیر رسمی شهروندی پرداخته وسپس چهارچوب معماری تحقق پذیر و اجزاء آن را تبیین می کن د. در ادامه، طرح استقرار سامانهای متشکل از نمایشگرهای کنتر لشونده با هدایت محتوا از مرکز مدیریت، به همراه تحلیل هزینه – منفعت معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, آموزش شهروندی, آموزش همگانی, آموزش دیجیتالی, نمایشگر پیام متغی ر, شبکه ی رسانه ی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036571,
author = {واحدیان مظلوم, عابدین and ملک زاده, غلامرضا},
title = {آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2252-0570},
pages = {89--105},
numpages = {16},
keywords = {آموزش شهروندی، آموزش همگانی، آموزش دیجیتالی، نمایشگر پیام متغی ر، شبکه ی رسانه ی شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2010

[Download]