مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (15-26)

عنوان : ( تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال )

نویسندگان: مهدی سهرابی , سیدرضا عطارزاده حسینی , زهرا نامنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: تصویرسازی ذهنی از مهارتهای روانی است که روانشناسان ورزشی به ورزشکاران توصیه می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارتهای پایه بسکتبال بود. روش شناسی: 51 دانشجوی مبتدی و داوطلب به طور تصادفی به سه گروه: 1)تمرین بدنی(21نفر)، 2)تمرین بدنی با تصویرسازی شناختی(19 نفر) و 3)تمرین بدنی با تصویرسازی انگیزشی(19 نفر) تقسیم شدند. هر گروه 7 هفته، هر هفته 2 جلسه به انجام تمرین بدنی، تصویرسازی شناختی و انگیزشی پرداختند. پیش و پس از مداخله از آزمودنی ها در شرایط مشابه آزمون پرتاب آزاد، پاس و دریبل بسکتبال گرفته شد. با استفاده از روش اندازه های تکراری نتایج تحلیل و در سطح معناداری 05/0>P مقایسه شدند. نتایج: تغییرات نمرات درون گروه ها نشان داد 14 جلسه تمرین سبب بهبود معنادار عملکرد مهارتهای پایه بسکتبال شده است(05/0>P). در پرتاب توپ، دو گروه تمرین بدنی در ترکیب با تصویرسازی انگیزشی و شناختی نسبت به گروه تمرین بدنی پیشرفت معناداری داشتند(05/0>P). در پاس، دو گروه تمرین بدنی در ترکیب با تصویرسازی انگیزشی و شناختی نسبت به گروه تمرین بدنی پیشرفت بیشتری را تجربه کردند. تنها تغییرات واریانس بین گروهی در مهارت دریبل معنادار بود(05/0>P)؛ طوری که عملکرد گروه تمرین بدنی توام با تصویرسازی انگیزشی از گروه تمرین بدنی بهتر بود. نتیجه گیری: با تاکید این راهکار آموزشی که تصویرسازی اجرای ورزشی را بهبود می دهد؛ تصویرسازی انگیزشی تاثیر مطلوب و موثرتری بر عملکردهای مختلف اعم از انگیزشی و شناختی دارد.

کلمات کلیدی

, تصویرسازی شناختی و انگیزشی, پرتاب, پاس, دریبل, بسکتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036579,
author = {سهرابی, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and زهرا نامنی},
title = {تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-2978},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {تصویرسازی شناختی و انگیزشی، پرتاب، پاس، دریبل، بسکتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال
%A سهرابی, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A زهرا نامنی
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2013

[Download]