پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (23-39)

عنوان : ( رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه )

نویسندگان: شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر ان است تا احتمال حدس معنای واژگان و عدم ارجاع پی در پی به فرهنگ لغات را در فرایند ترجمه بررسی کند و به امکان اموزش این شیوه به مترجمان بپردازد. سؤالی که این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای ان است این می باشد که ایا در ترجمه، می توان تفاوتی در ترجمه انواع مختلف واژه، اعم از بسیط و مرکب و اشتقاقی قائل شد، به گونه ای که با عدم رجوع پی دی پی به فرهنگ لغات ، ترجمه متون با سرعت بیشتری انجام شود و به فرایند درک اسیبی نرسد؟ و آیا می توان با اموزش ساختار واژگان زبان به مترجم، به ترجمه وی سرعت بیشتر داده و کیفیت انتقال مفاهیم را بالاتر ببریم؟ برای پاسخ گویی به این سؤال، چهار متن با موضوع سفرنامه انتخاب شد و 700 واژه محتوایی از هر متن استخراج گردید. سپس به بررسی انگیختگی(رابطه مستقیم صورت ومعنا) در واژگان مرکب و اشتقاقی این متون پرداخته شد و با بررسی اماری این نتیجه به دست امد تعداد واژگان انگیخته، هم در میان واژگان مرکب و هم واژگان اشتقاقی بیش از واژگان نیمه انگیخته و ناانگیخته است. بنابراین در برخی متون، مترجم با یافتن و دانستن معنای واژگان بسیط و ساختار واژه، می تواند معنای واژگان مرکب و یا اشتقاقی را که با انها مواجه می شود، تا حدی زیادی حدس بزند و نیاز به صرف وقت برای یافتن معنای واژگان مرکب و اشتقاقی نیست.

کلمات کلیدی

, انگیختگی, ترجمه, واژه های مرکب, واژ ه های اشتقاقی, واژه های بسیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036586,
author = {شریفی, شهلا and عرفانیان قونسولی, لیلا},
title = {رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2588-4123},
pages = {23--39},
numpages = {16},
keywords = {انگیختگی، ترجمه، واژه های مرکب، واژ ه های اشتقاقی، واژه های بسیط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه
%A شریفی, شهلا
%A عرفانیان قونسولی, لیلا
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2012

[Download]